فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

987 - ذخیره و پس انداز قرآن:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: برای خانه های خود از قرآن کریم ذخیره و پس انداز کنید، زیرا اگر در خانه ای قرآن قرائت شود ساکنانش مأنوس گردند و خیر و برکتش فزونی گیرد و پریان با ایمان در آن ساکن شوند، و اگر خانه ای قرائت قرآن نشود ساکنانش در وحشت و ترس باشند و خیر و برکتش کاستی گیرد، و جنیان و پریان کافر در آن سکونت گزینند.
(مقصود از فرشته و پری شاید صفا و کدورت در خانه باشد).

988 - طرد شیطان:

امام ششم (علیه السلام) از حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) نقل می کند:
انه لیعحبنی ان یکون فی البیت مصحف یطرد الله عزوجل به الشیاطین.
من خوش دارم در خانه قرآنی باشد که خدای عزوجل به وسیله آن شیطان ها را دور کند.

989 - تلاوت بعد از کسب و کار:

امام صادق (علیه السلام) می فرمود: چه مانعی دارد که یک تاجر در بازار که سرگرم داد و ستد است وقتی که به خانه آمد قبل از آن که بخوابد سوره ای از قرآن بخواند تا به هر آیه ای ده حسنه به او بدهند و ده سیئه از او محو شود.