فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

985 - خانه های روشن زمینی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: خانه هائی که در آنها شبها به تلاوت قرآن، نماز (شب) خوانده می شود برای ساکنان آسمانها روشنائی می دهد چنانکه ستارگان برای ساکنان زمین روشنائی می کنند و درخشندگی می نمایند.

986 - نورانیت خانه با قرآن:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): نوروا مناز لکم بالصلاه و قراءه القرآن:
به خانه هایتان با خواندن نماز و قرائت قرآن، نورانیت ببخشید.

987 - ذخیره و پس انداز قرآن:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: برای خانه های خود از قرآن کریم ذخیره و پس انداز کنید، زیرا اگر در خانه ای قرآن قرائت شود ساکنانش مأنوس گردند و خیر و برکتش فزونی گیرد و پریان با ایمان در آن ساکن شوند، و اگر خانه ای قرائت قرآن نشود ساکنانش در وحشت و ترس باشند و خیر و برکتش کاستی گیرد، و جنیان و پریان کافر در آن سکونت گزینند.
(مقصود از فرشته و پری شاید صفا و کدورت در خانه باشد).