فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

فصل هشتم: قرآن در خانواده:

بخش اول: خانه های قرآنی:

985 - خانه های روشن زمینی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: خانه هائی که در آنها شبها به تلاوت قرآن، نماز (شب) خوانده می شود برای ساکنان آسمانها روشنائی می دهد چنانکه ستارگان برای ساکنان زمین روشنائی می کنند و درخشندگی می نمایند.