فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

984 - نامه اعمال:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره انشقاق را بخواند، خداوند او را از این که در قیامت نامه اعمالش به پشت سرش داده شود در امان می دارد.

فصل هشتم: قرآن در خانواده:

بخش اول: خانه های قرآنی: