فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

979 - فضیلت قرائت سوره شریفه یس برای مردگان:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هیچ مرده ای نیست که در کنارش سوره شریفه یس قرائت شود جز آنکه خدا مرگ را بر او آسان گیرد.

980 - آسانی از سکرات مرگ:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره ق را بخواند، خداوند سکرات موت را بر او آسان سازد.

981 - آسانی مرگ و محشور شدن با یوسف:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: به بردگانتان سوره یوسف را تعلیم کنید که هر مسلمانی این سوره را بخواند و به خاندان و بردگان خود آن را یاد بدهد، خداوند سختیهای مرگ را برای وی آسان گرداند و نیرویی به وی دهد که نسبت به هیچ مسلمانی حسد نبرد.