فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

976 - توفیق حج:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مبارکه الحج را در هر سه روز یکبار قرائت کند توفیق حج کردن یابد و اگر در همان ماه بمیرد وارد بهشت گردد.

بخش چهل و ششم: ایمنی از ترس قیامت:

977 - ایمن از وحشت قیامت:

امام رضا (علیه السلام) فرمود: کسی که نزد قبر برادر مؤمن خود برود و دست روی قبر گذارد و هفت بار سوره قدر را بخواند، از وحشت روز قیامت ایمن خواهد بود.