فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

975 - زیارت بیت الله الحرام:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره مبارکه نبأ را یک سال همه روزه تلاوت نماید، آن سال را به پایان نمی رساند مگر این که بیت الحرام را زیارت خواهد کرد (مشروط بر این که وظایف واجبه دیگرش را نیز انجام دهد).

976 - توفیق حج:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مبارکه الحج را در هر سه روز یکبار قرائت کند توفیق حج کردن یابد و اگر در همان ماه بمیرد وارد بهشت گردد.

بخش چهل و ششم: ایمنی از ترس قیامت: