فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش چهل و چهارم: گذر از پل صراط:

974 - ایمنی از پل صراط:

در روایات منقول است که هرکس با ایمان سوره مبارکه آل عمران را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند او را به هر حرفی ایمنی باشد از پل صراط. ان شاء الله تعالی.

بخش چهل و پنجم: توفیق حج: