فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

968 - جهت رفع دین:

شخصی به خدمت حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) نوشت که قرض بسیار دارم حضرت نوشتند استغفار بسیار کن و زبانت راتر بدار بخواندن سوره انا انزلناه.

بخش چهل و دوم: رفع کسالت و غم و اندوه:

969 - تأثیر شگرف ذکر ذوالنون:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: در شگفتم از کسی که اندوهگین است و به این کلمات پناه نمی برد: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین **انبیاء / آیه 87.*** زیرا خداوند به دنبال آن می فرماید: فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین **انبیاء / آیه 88.***.