فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

967 - رفع قرض و دین:

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده: کسی که، به قرائت این سوره (سوره تحریم) مداومت نماید و قرض زیادی داشته باشد به اذن خداوند، قرض هایش ادا شده و چیزی از آن باقی نمی ماند.

968 - جهت رفع دین:

شخصی به خدمت حضرت امام محمد باقر (علیه السلام) نوشت که قرض بسیار دارم حضرت نوشتند استغفار بسیار کن و زبانت راتر بدار بخواندن سوره انا انزلناه.

بخش چهل و دوم: رفع کسالت و غم و اندوه: