فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

964 - امان از گزندگان:

علی (علیه السلام) فرمود: هرکس از گزش عقرب می ترسد، این آیات را سلام نوح فی العالمین * انا کذلک نجزی المحسنین * انه من عبادنا المؤمنین بخواند.

بخش چهلم: خروج از منزل:

965 - سوره توحید، حافظ و نگهدار:

عمر بن یزید گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس به هنگام بیرون رفتن از خانه اش ده بار سوره توحید قل هو الله احد را بخواند پیوسته در حفظ و نگهداری خداوند خواهد بود تا به منزلش برگردد.