فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سی و نهم: امان از حیوانات درنده و گزنده:

963 - تلاوت آیةالکرسی هنگام خواب:

ابراهیم بن مهزم گوید: مردی می گفت از حضرت رضا (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: هرکس هنگام خواب آیةالکرسی را تلاوت کند به خواست خدا به مرضی که او را فلج کند گرفتار نشود و هرکس پس از هر نماز آن را بخواند گزنده ای به وی آزار نرساند.

964 - امان از گزندگان:

علی (علیه السلام) فرمود: هرکس از گزش عقرب می ترسد، این آیات را سلام نوح فی العالمین * انا کذلک نجزی المحسنین * انه من عبادنا المؤمنین بخواند.