فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

962 - تقویت حافظه:

اگر کسی بخواهد حافظه اش زیاد شود، این آیات شریفه:
و لو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمت الله ان الله عزیز حکیم * ما خلقکم و لا بعثکم الا کنفس واحده ان الله سمیع بصیر**آیات 27 و 28.*** را بر نیم مثقال کندر خوانده و آن را با شکر یا عسل ناشتا بخورد؛ مقصود او حاصل می شود.

بخش سی و نهم: امان از حیوانات درنده و گزنده:

963 - تلاوت آیةالکرسی هنگام خواب:

ابراهیم بن مهزم گوید: مردی می گفت از حضرت رضا (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: هرکس هنگام خواب آیةالکرسی را تلاوت کند به خواست خدا به مرضی که او را فلج کند گرفتار نشود و هرکس پس از هر نماز آن را بخواند گزنده ای به وی آزار نرساند.