فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

961 - قرائت در نماز شب جمعه و روز جمعه:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره منافقین را بخواند، از هر گونه نفاق پاک می شود.

بخش سی و هشتم: حافظه:

962 - تقویت حافظه:

اگر کسی بخواهد حافظه اش زیاد شود، این آیات شریفه:
و لو انما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابحر ما نفدت کلمت الله ان الله عزیز حکیم * ما خلقکم و لا بعثکم الا کنفس واحده ان الله سمیع بصیر**آیات 27 و 28.*** را بر نیم مثقال کندر خوانده و آن را با شکر یا عسل ناشتا بخورد؛ مقصود او حاصل می شود.