فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

952 - قبولی نماز:

پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
هرکس آیةالکرسی را بعد از هر نماز فریضه ای بخواند، نمازش مورد قبول قرار می گیرد و در امان خدا خواهد بود.

بخش سی و سوم: چشم زخم:

953 - برای امان از آفات چشم:

هرکه هر روز آیه فجعلناه سمیعا بصیرا**سوره انسان آیه 2.*** را بخواند، از آفات چشم در امان باشد.