فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش سی و دوم: نماز مقبول:

952 - قبولی نماز:

پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
هرکس آیةالکرسی را بعد از هر نماز فریضه ای بخواند، نمازش مورد قبول قرار می گیرد و در امان خدا خواهد بود.

بخش سی و سوم: چشم زخم: