فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

951 - محبت زن و شوهر:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: اگر کسی با ایمان، سوره مبارکه نساء را به جهت موافقت زن و شوهر، با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با حال وضو بخواند، مقصود حاصل شود و زن و شوهر به هم مهربان گردند.

بخش سی و دوم: نماز مقبول:

952 - قبولی نماز:

پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
هرکس آیةالکرسی را بعد از هر نماز فریضه ای بخواند، نمازش مورد قبول قرار می گیرد و در امان خدا خواهد بود.