فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

950 - جهت موافقت زن و شوهر:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) نقل شده است که سوره جمعه را به جهت موافقت زن و شوهر پنج بار بخوانند.

951 - محبت زن و شوهر:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است: اگر کسی با ایمان، سوره مبارکه نساء را به جهت موافقت زن و شوهر، با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با حال وضو بخواند، مقصود حاصل شود و زن و شوهر به هم مهربان گردند.

بخش سی و دوم: نماز مقبول: