فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش بیست و هفتم: محبوب خلق:

945 - قرائت سوره والنجم:

و در کتاب ثواب الاعمال و مجمع البیان از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که: هرکس به خواندن سوره (والنجم) در هر روز یا در هر شب مداومت کند در میان مردم آبرومند زندگی کند، و گناهانش آمرزیده شود، و در میان مردم محبوب باشد.

946 - قرائت سوره واقعه هر شب جمعه:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس در هر شب جمعه سوره مبارکه الواقعه را قرائت کند خدایش دوست دارد و او را محبوب مردم گرداند، و هرگز در دنیا سختی و تنگدستی و آفتی نبیند، و از رفیقان امیرالمؤمنین (علیه السلام) باشد.