فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

944 - در زمره و رفقای حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم):

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که: هرکه سوره جن را بسیار بخواند، در دنیا از چشم جنیان و دمیدنها و سحر و مکرایشان محفوظ باشد، و در بهشت از رفقای حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد.

بخش بیست و هفتم: محبوب خلق:

945 - قرائت سوره والنجم:

و در کتاب ثواب الاعمال و مجمع البیان از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که: هرکس به خواندن سوره (والنجم) در هر روز یا در هر شب مداومت کند در میان مردم آبرومند زندگی کند، و گناهانش آمرزیده شود، و در میان مردم محبوب باشد.