فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

942 - برای رهایی از سحر ساحر:

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل است که در هر خانه ای آیةالکرسی خوانده شود شیطان تا سی روز از آن خانه فرار کند و تا چهل روز ساحر و ساحره داخل آن خانه نشود.

943 - موجب برکت:

ابی بن کعب می گوید: پیامبر به من گفت: ای ابی! به مسلمانان بگو که سوره بقره را یاد بگیرند که فراگرفتن آن برکت، و ترک آن موجب حسرت و ساحران توانایی آن را ندارند.

944 - در زمره و رفقای حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم):

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که: هرکه سوره جن را بسیار بخواند، در دنیا از چشم جنیان و دمیدنها و سحر و مکرایشان محفوظ باشد، و در بهشت از رفقای حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد.