فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

941 - نجات از چرک جهنم:

امام محمد باقر (علیه السلام) می فرماید: هرکه سوره قارعه را بخواند خداوند متعال او را از فتنه دجال و ایمان آوردن به او حفظ می کند و او را در قیامت از چرک جهنم دور می دارد.
و در حدیث ابی بن کعب آمده است: هرکس آن را قرائت کند، خداوند پرونده او را در روز قیامت به سبب آن سنگین نماید.

بخش بیست و ششم: امان از سحر و جادو:

942 - برای رهایی از سحر ساحر:

از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل است که در هر خانه ای آیةالکرسی خوانده شود شیطان تا سی روز از آن خانه فرار کند و تا چهل روز ساحر و ساحره داخل آن خانه نشود.