فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

940 - روشنایی در قیامت:

در حدیث دیگری از پیامبر می خوانیم: هرکس ده آیه از اول سوره کهف را حفظ کند، دجال به او زیانی نمی رساند و کسی که آیات آخر سوره را حفظ کند نور و روشنایی برای او در قیامت خواهد بود.

941 - نجات از چرک جهنم:

امام محمد باقر (علیه السلام) می فرماید: هرکه سوره قارعه را بخواند خداوند متعال او را از فتنه دجال و ایمان آوردن به او حفظ می کند و او را در قیامت از چرک جهنم دور می دارد.
و در حدیث ابی بن کعب آمده است: هرکس آن را قرائت کند، خداوند پرونده او را در روز قیامت به سبب آن سنگین نماید.

بخش بیست و ششم: امان از سحر و جادو: