فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

938 - ایمن از عذاب قبر:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس الهیکم التکاثر... را هنگام خواب بخواند از عذاب قبر در امان ماند و خداوند شر نکیر و منکر را از او بسنده کند.

بخش بیست و پنجم: رهایی از فتنه آخر الزمان:

939 - سبب آمرزش:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا سوره ای را به شما معرفی کنم که هفتاد هزار فرشته به هنگام نزولش آن را بدرقه کردند و عظمتش آسمان و زمین را پر کرد؟ یاران عرض کردند آری، فرمود: آن سوره کهف است، هرکس آن را روز جمعه بخواند تا جمعه دیگر او را می آمرزد (طبق روایتی او را از گناه حفظ می کند) و به او نوری می بخشد که به آسمان می تابد و از فتنه دجال محفوظ خواهد ماند.