فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

937 - قبری فراخ:

هرکس با ایمان سوره مبارکه انشقاق را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بسیار بخواند، از فشردن و تنگی قبر ایمن شود و قبر بر وی فراخ گردد.

938 - ایمن از عذاب قبر:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس الهیکم التکاثر... را هنگام خواب بخواند از عذاب قبر در امان ماند و خداوند شر نکیر و منکر را از او بسنده کند.

بخش بیست و پنجم: رهایی از فتنه آخر الزمان: