فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

936 - مانع عذاب قبر:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: سوره ملک سوره مانعه است، یعنی از عذاب قبر ممانعت می کند و در تورات به همین نام ثبت است. کسی که آن را در شبی بخواند، بسیار خوانده و خوب خوانده و از غافلان محسوب نمی شود.

937 - قبری فراخ:

هرکس با ایمان سوره مبارکه انشقاق را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بسیار بخواند، از فشردن و تنگی قبر ایمن شود و قبر بر وی فراخ گردد.

938 - ایمن از عذاب قبر:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس الهیکم التکاثر... را هنگام خواب بخواند از عذاب قبر در امان ماند و خداوند شر نکیر و منکر را از او بسنده کند.