فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

934 - مصون از عذاب قبر:

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره احزاب را بخواند و به اهل خود تعلیم دهد، از عذاب قبر در امان بماند و نیز فرمودند که خواننده این سوره را در روز قیامت در میان ملکوت، شکور نامند.

935 - محافظت از تنگدستی:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره قلم را در نمازهای واجب و نافله های خود قرائت کند، خداوند بزرگ همواره او را از اینکه دچار تنگدستی و ناداری شود حفظ فرماید و چون از دنیا رود از عذاب قبر و فشار آن را پناه دهد.

936 - مانع عذاب قبر:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: سوره ملک سوره مانعه است، یعنی از عذاب قبر ممانعت می کند و در تورات به همین نام ثبت است. کسی که آن را در شبی بخواند، بسیار خوانده و خوب خوانده و از غافلان محسوب نمی شود.