فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

924 - تأثیر قرائت در دنیا و آخرت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره بلد را در نمازهای واجبش بخواند، در دنیا معروف شود که از صالحین است و در آخرت معروف گردد که برای او در نزد خداوند مکان و مرتبه است و از رفیقان پیامبران و شهیدان و صالحین خواهد بود.

925 - همنشینی با پیامبران:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره انبیاء را از روی محبت بخواند، در بهشت همنشین پیامبران است و در این جهان در نظر مردم مهیب است.

926 - در جوار پیامبر و خاندان او:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره احزاب را بسیار تلاوت کند، روز قیامت در جوار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و خاندان او خواهد بود.