فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

بخش بیست و سوم: همنشینی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):

923 - ختم کار به سعادت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکه سوره مؤمنون را بخواند و در هر جمعه تکرار کند، خداوند کار او را به سعادت ختم می کند و در بهشت برین با انبیاء و مرسلین است.

924 - تأثیر قرائت در دنیا و آخرت:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره بلد را در نمازهای واجبش بخواند، در دنیا معروف شود که از صالحین است و در آخرت معروف گردد که برای او در نزد خداوند مکان و مرتبه است و از رفیقان پیامبران و شهیدان و صالحین خواهد بود.