فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

921 - توقف و حساب در قیامت:

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسی که سوره نازعات را قرائت نماید، توقف و حساب او در روز قیامت به قدر خواندن یک نماز واجب بیشتر نخواهد بود، تا اینکه وارد بهشت شود.

922 - آسانی حساب روز قیامت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره حاقه را تلاوت کند، خداوند حساب او را در قیامت آسان می کند.

بخش بیست و سوم: همنشینی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم):