فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

916 - قرائت هر شب و نجات از عذاب:

امام رضا (علیه السلام) به اسحاق بن عمار فرمود: تلاوت سوره تبارک (فرقان) را ترک مکن، چرا که هرکس آن را در هر شب بخواند خداوند او را هرگز عذاب نمی کند و او را مورد حساب قرار نمی دهد و جایگاهش فردوس برین است.

917 - محشور با پیامبران:

امام باقر (علیه السلام) فرمود: هرکس که سوره هود را در هر جمعه بخواند، خداوند در روز قیامت او را در زمره پیامبران محشور سازد، و حسابش آسان گردد و در آن روز عمل خطایی برای او باقی نماند.

918 - ثواب قرائت در هر ماه و روز جمعه:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره اعراف را در هر ماه بخواند، در روز قیامت، از کسانی که آنان را بیمی نیست و محزون نمی شوند و اگر در هر روز جمعه بخواند، از کسانی است که روز قیامت حساب ندارند. و نیز فرمودند: در این سوره آیات محکمه وجود دارد، قرائت و عمل به آن را ترک نکنید که در روز قیامت برای کسانی که قرائت کرده اند شهادت خواهد داد.