فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

909 - تأثیر قرائت در هر شب:

ابو صالح نقل کرده است که ابن عباس می گفت: هرکس سوره انعام را هر شب بخواند، روز قیامت از مردمی است که ایمن هستند و آتش را هرگز به چشم خود نمی بیند.

910 - همنشین با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره جاثیه را بخواند، پاداشش آن است که، اصلا آتش جهنم را نبیند، و ناله غرش جهنم را نشنود، و با محمد صلوات الله علیه همنشین خواهد بود.

911 - مانع ورود به جهنم:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: سوره های حم هفت سوره هستند و دربهای جهنم نیز هفت درب است، هر یک از حمها می آید و در مقابل یکی از این دربها می ایستد و می گوید: خداوندا کسی را که به من ایمان آورده و مرا خوانده از این درب وارد مکن.