فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

908 - امانی از عذاب الهی:

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) به سلمان فرمودند: علیک بقراءه القرآن فان قرائته کفاره للذنوب وستر فی النار و امان من العذاب الی آخر الحدیث حضرت فرمودند که بر تو باد به خواندن قرآن که آن کفاره گناهان، پوشش از آتش و امانی است از عذاب الهی.

909 - تأثیر قرائت در هر شب:

ابو صالح نقل کرده است که ابن عباس می گفت: هرکس سوره انعام را هر شب بخواند، روز قیامت از مردمی است که ایمن هستند و آتش را هرگز به چشم خود نمی بیند.

910 - همنشین با رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره جاثیه را بخواند، پاداشش آن است که، اصلا آتش جهنم را نبیند، و ناله غرش جهنم را نشنود، و با محمد صلوات الله علیه همنشین خواهد بود.