فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

906 - امان نامه از دوزخ:

در اخبار نقل کرده اند: هرکس با ایمان سوره مبارکه تبت را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، به او روز قیامت، امان نامه از آتش دوزخ دهند.

907 - دفع بلای آخرت:

رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بلای آخرت از تلاوت کننده قرآن کریم دفع می شود.

908 - امانی از عذاب الهی:

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) به سلمان فرمودند: علیک بقراءه القرآن فان قرائته کفاره للذنوب وستر فی النار و امان من العذاب الی آخر الحدیث حضرت فرمودند که بر تو باد به خواندن قرآن که آن کفاره گناهان، پوشش از آتش و امانی است از عذاب الهی.