فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

905 - شهادت اعضاء و جوارح در قیامت:

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: کسی که بسیار بخواند سوره های شمس و لیل و انشراح را، در روز و شبش هیچ چیز نماند در حضور او، مگر این که روز قیامت به نفع او گواهی داده، حتی مو و پوست او و گوشت و خون و رگ ها و عصب و استخوان او و تمام آنچه از زمین روید و پروردگار عالم تبارک و تعالی گوید: قبول کردم شهادت شما را برای بنده ام و پذیرفتم آن را برای او، او را به بهشتهای من ببرید تا هر کدام را می خواهد انتخاب نماید، آن را از طرف من بدون منت به او عطا کنید، چرا که او باب ترحم و تفضل من است، بر او گوارا باد! گوارا باد برای بنده من.

بخش بیستم: ایمنی از آتش دوزخ:

906 - امان نامه از دوزخ:

در اخبار نقل کرده اند: هرکس با ایمان سوره مبارکه تبت را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، به او روز قیامت، امان نامه از آتش دوزخ دهند.