فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

903 خانه بهشتی:

امام صادق (علیه السلام) بروایت از پدران بزرگوارش (علیه السلام) فرمود: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسیکه قرآن حدیثش و مسجد خانه اش باشد خدا خانه ای برای او در بهشت می سازد.

904 - تأثیر قرائت سوره عصر در قیامت:

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: هرکه سوره عصر را در نمازهای نافله بخواند، خدای مهربان او را در روز قیامت در حالی بر می انگیزد که صورتی درخشنده، لب و دندانی خندان، و چشمی روشن داشته باشد و با همین حال داخل بهشت می شود.
از ابو امامه و ابی بن کعب روایت شده است که رسول خدا صلی علیه و آله فرمود: هرکس سوره عصر را قرائت کند، خداوند عاقبت وی را بصیر گرداند و در روز قیامت با اصحاب حق محشور شود.

905 - شهادت اعضاء و جوارح در قیامت:

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: کسی که بسیار بخواند سوره های شمس و لیل و انشراح را، در روز و شبش هیچ چیز نماند در حضور او، مگر این که روز قیامت به نفع او گواهی داده، حتی مو و پوست او و گوشت و خون و رگ ها و عصب و استخوان او و تمام آنچه از زمین روید و پروردگار عالم تبارک و تعالی گوید: قبول کردم شهادت شما را برای بنده ام و پذیرفتم آن را برای او، او را به بهشتهای من ببرید تا هر کدام را می خواهد انتخاب نماید، آن را از طرف من بدون منت به او عطا کنید، چرا که او باب ترحم و تفضل من است، بر او گوارا باد! گوارا باد برای بنده من.