فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

902 - ورود به بهشت بدون حساب:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره زخرف را بخواند، جزو کسانی خواهد بود که روز قیامت به آنان گفته می شود: ای بندگان من! امروز نه ترسی بر شما است و نه غمی، بدون حساب وارد بهشت شوید.

903 خانه بهشتی:

امام صادق (علیه السلام) بروایت از پدران بزرگوارش (علیه السلام) فرمود: رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: کسیکه قرآن حدیثش و مسجد خانه اش باشد خدا خانه ای برای او در بهشت می سازد.

904 - تأثیر قرائت سوره عصر در قیامت:

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: هرکه سوره عصر را در نمازهای نافله بخواند، خدای مهربان او را در روز قیامت در حالی بر می انگیزد که صورتی درخشنده، لب و دندانی خندان، و چشمی روشن داشته باشد و با همین حال داخل بهشت می شود.
از ابو امامه و ابی بن کعب روایت شده است که رسول خدا صلی علیه و آله فرمود: هرکس سوره عصر را قرائت کند، خداوند عاقبت وی را بصیر گرداند و در روز قیامت با اصحاب حق محشور شود.