فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

899 - واجب شدن بهشت بر قرائت کننده:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس اواخر سوره مبارکه حشر را در شب یا روز بخواند و در همان روز یا شب از دنیا برود بهشت بر او واجب می گردد.

900 - نعمت در بهشت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره طور را بخواند بر خداوند لازم است که او را از عذاب خود امان بخشد و در بهشت خود او را نعمت دهد.

901 - ورود از سه درب بهشت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره فاطر را قرائت کند، روز قیامت سه درب از دربهای بهشت او را صدا می زنند که از هر کدام از این سه درب که خواستی وارد شو.