فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

898 - مشمول رحمت الهی:

از حضرت صادق (علیه السلام) منقول است که: هرکه سوره اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت را در فریضه یا نافله بسیار بخواند، خدا هیچ حاجت او را رد ننماید و او را هیچ مانعی از خدا دور نگرداند در آخرت، پیوسته او نظر به کرامتهای الهی نماید و خدا نظر رحمت به او بدارد تا از حساب خلایق فارغ شود.
و به سند دیگر از آن حضرت منقول است که: هرکه در نماز واجب سوره ویل للمطففین بسیار بخواند، حق تعالی در قیامت برات ایمنی از آتش جهنم به او کرامت فرماید و او را بی حساب به بهشت برد.

899 - واجب شدن بهشت بر قرائت کننده:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس اواخر سوره مبارکه حشر را در شب یا روز بخواند و در همان روز یا شب از دنیا برود بهشت بر او واجب می گردد.

900 - نعمت در بهشت:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سوره طور را بخواند بر خداوند لازم است که او را از عذاب خود امان بخشد و در بهشت خود او را نعمت دهد.