فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

895 - محشور در قیامت به صورت آفتاب:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که سوره شوری را بخواند، روز قیامت با صورتی سفید و درخشنده همچون آفتاب محشور می شود تا به پیشگاه خدا می آید، می فرماید:
بنده من قرائت سوره حم عسق را تداوم دادی، در حالی که پاداش آن را نمی دانستی، اما اگر می دانستی چه پاداشی دارد هیچگاه از قرائت آن خسته نمی شدی، ولی من امروز پاداش تو را به تو خواهم داد، سپس خداوند دستور می دهد که او را وارد بهشت کنند و غرق در نعمتهای ویژه بهشتی.

896 - مشتاق به سوی بهشت:

در کتاب ثواب اعمال از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که: هرکس مشتاق به سوی بهشت و وصف آن است پس باید سوره واقعه را بخواند، و هرکس دوست می دارد که به صف آتش (دوزخ) بنگرد باید سوره سجده و لقمان را قرائت کند.

897 - ایمن از صاعقه:

امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: هرکس سوره مبارکه الرعد را بسیار قرائت کند هرگز خدا او را دچار صاعقه نفرماید، و بدون حساب خدایش وارد بهشت کند، شفاعتش را در حق همه افراد شناخته شده از خاندان و برادرانش قبول فرماید.