فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

882 - تلاوت سه آیه اول سوره انعام:

جابر عبدالله انصاری روایت کرده است که حضرت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس سه آیه اول سوره انعام را تا ویعلم ما تکسبون بخواند خداوند چهل هزار فرشته موکل او می سازد که مثل عبادت ایشان را تا روز قیامت برایش بنویسند و فرشته ای از آسمان هفتم با عصایی آهنین نازل می شود و هرگاه شیطان بخواهد در دلش وسوسه ای کند با آن عصا بر سرش می کوبد.

883 - دوری از شرک:

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرکس که سوره کافرون را بخواند، گویی ربع قرآن را خوانده و شیاطین طغیانگر از او دور می شوند و از شرک پاک می گردد و از فزع (روز قیامت) در امان خواهد بود.

884 - قله قرآن:

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: برای هر چیز قله ای است و قله قرآن سوره بقره است، در هر خانه ای که خوانده شود اگر در روز باشد تا سه روز شیطان وارد آن خانه نخواهد شد و اگر در شب باشد تا سه شب از داخل شدن شیطان بدان جا در امانند.