فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

877 - خواندن آیةالکرسی برای اهل قبور:

امام علی (علیه السلام) فرمود: هر مؤمنی که آیةالکرسی بخواند و ثواب آن را در گورستان مسلمانان بخشد حق تعالی چهل نور در قبر آنها داخل سازد و قبور ایشان را گشاده و پرنور گرداند و برای خواننده آن ثواب شصت پیغمبر کرامت فرماید و به عدد هر حرفی فرشته ای را بیافریند که برای او تسبیح کنند تا روز قیامت.

878 - قرائت در قبرستان و تخفیف عذاب:

و از پیامبر رسیده که فرمود: کسی که به گورستان وارد شود پس سوره یس را بخواند، خدا در آن روز از عذاب ایشان تخفیف و برای او به عدد امواتی که در آنجا است حسناتی نوشته شود.

879 - آثار تلاوت سوره قدر:

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هرگاه کسی بر قبر مؤمنی هفت مرتبه سوره مبارکه انا انزلناه را بخواند، خداوند بیامرزد او را و صاحب قبر را، و ملکی خلق فرماید که تا قیامت در آن قبر مشغول عبادت شود و ثواب او از برای صاحب قبر باشد و محشور شود خواننده در روز قیامت در حالی که ایمن باشد از فزع اکبر.