فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

874 - هفت بار خواندن سوره بنی اسرائیل:

از حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام) منقول است که اگر کسی را حاجت دینی یا دنیایی باشد، هفت بار سوره مبارکه بنی اسرائیل را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با حال وضو بخواند، حاجت او روا شود.

875 - خواص سوره حشر:

از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده که فرمود: کسی که این سوره را قرائت نماید، از جمله رستگاران شمرده می شود و هرکس که این سوره را در شب جمعه قرائت کند تا صبح در امان خداوند خواهد بود و کسی که چهار رکعت نماز (دو نماز دو رکعتی) به جای آورد و هر رکعت، بعد از حمد، سوره حشر را قرائت کند، هر حاجتی که در آن معصیت خداوند نباشد، بر آورده می شود.

بخش شانزدهم: اهل قبور: