فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

871 - تلاوت سوره تکویر هنگام باران:

بعضی از بزرگان فرموده اند: هرکس با ایمان سوره مبارکه تکویر را در موقع آمدن باران، صد بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند و از خداوند متعال حاجت خود را بخواهد، حاجتش روا گردد.

872 - سوره مبارکه قدر:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: سوره مبارکه انا انزلناه در نزد پیغمبران (صلی الله علیه و آله و سلم) و اوصیا (علیه السلام) نوری است هیچ حاجتی از آسمان و زمین نباشد جز آنکه آن را برای آن نور ذکر کنند و نور همان حاجت را به آنان برساند.

873 - رحمت فراوان:

حضرت رسول (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود هرکه بعد از هر نمازی سوره قل هو الله احد را بخواند رحمت از آسمان بر سرش فرو ریزد و سکینه بر او نازل گردد و خدا نظر رحمت به او افکند و گناهانش را بیامرزد و هر حاجت که سوال کند بر آورد و در امان خدا باشد.