فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

870 - کفایت همه مهمات دینی و دنیایی:

از ابی ذر غفاری (رحمة الله علیه) منقول است که: هرکس آیه شریفه فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم **توبه، آیه 129.*** را هر روز هفتاد بار بخواند، خدای تعالی همه مهمات دینی و دنیایی او را کفایت می کند و از غرق شدن و در آتش افتادن و از مردن در زیر دیوار و کشته شدن به تیغ نگه می دارد همچنین نقل شده که هرکه این آیه را بنویسد و با خود نگه دار و به نزد پادشاه و یا حاکمی برود، مهمات او کفایت می شود.

871 - تلاوت سوره تکویر هنگام باران:

بعضی از بزرگان فرموده اند: هرکس با ایمان سوره مبارکه تکویر را در موقع آمدن باران، صد بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند و از خداوند متعال حاجت خود را بخواهد، حاجتش روا گردد.

872 - سوره مبارکه قدر:

امام صادق (علیه السلام) فرمود: سوره مبارکه انا انزلناه در نزد پیغمبران (صلی الله علیه و آله و سلم) و اوصیا (علیه السلام) نوری است هیچ حاجتی از آسمان و زمین نباشد جز آنکه آن را برای آن نور ذکر کنند و نور همان حاجت را به آنان برساند.