فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

868 - طلب حاجت با ذکر بسمله:

1 - هرکه بسمله **مخفف بسم الله الرحمن الرحیم است. ***را، به عدد هفتصد و هشتاد و شش بار بگوید به مدت هفت روز متوالی با نیت حاجتی، آن حاجت روا گردد.

869 - قرائت صد آیه برای روا شدن حاجت:

صد آیه از هر کجای قرآن که باشد، بخواند و هفت بار یاالله گوید و دعا کند، حاجت او انشاءالله روا شود.

870 - کفایت همه مهمات دینی و دنیایی:

از ابی ذر غفاری (رحمة الله علیه) منقول است که: هرکس آیه شریفه فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم **توبه، آیه 129.*** را هر روز هفتاد بار بخواند، خدای تعالی همه مهمات دینی و دنیایی او را کفایت می کند و از غرق شدن و در آتش افتادن و از مردن در زیر دیوار و کشته شدن به تیغ نگه می دارد همچنین نقل شده که هرکه این آیه را بنویسد و با خود نگه دار و به نزد پادشاه و یا حاکمی برود، مهمات او کفایت می شود.