فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

866 - جهت حصول مطالب عظیم:

به جهت حصول مطالب عظیم پس از بامداد بیست و پنج (25) مرتبه سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح را بخواند.

867 - روا شدن حوائج:

از حضرت سلمان (رحمة الله علیه) روایت شده:
اگر کسی ده روز بعد از نماز صبح و قبل از سخن گفتن با کسی سوره یس را بخواند و این دعا بسم الله الرحمن الرحیم یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا فرد یا وتر یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد و صلی الله علی محمد و آله اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین را بعد از تلاوت سوره یس، ده مرتبه بخواند و بعد سوره را دوباره بخواند هر حاجتی که داشته باشد ان شاء الله روا می شود؛ زیرا که اسم اعظم خداوند در این دعا می باشد.

868 - طلب حاجت با ذکر بسمله:

1 - هرکه بسمله **مخفف بسم الله الرحمن الرحیم است. ***را، به عدد هفتصد و هشتاد و شش بار بگوید به مدت هفت روز متوالی با نیت حاجتی، آن حاجت روا گردد.