فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

864 - از اثرات خواندن سوره قدر:

شب چهارشنبه بلافاصله بعد از نماز مغرب صد و چهارده مرتبه این آیات شریفه و من یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی ء قدرا خوانده شده و بعد از آن چهار مرتبه سوره قدر به چهار سمت (راست، چپ، بالا و پایین) خوانده و دمیده شود و به همین کیفیت در شب پنج شنبه و شب جمعه نیز عمل نماید، چنانچه حاجتش به اجابت نرسید، این عمل را در هفته دوم و سوم نیز تکرار کند که به تجربه رسیده، ان شاءالله حاجت برآورده شده و به اجابت می رسد.

865 - صد و هشتاد مرتبه تلاوت سوره القارعه:

اگر در یک جلسه یک صد و هشتاد مرتبه سوره مبارکه القارعة را بخواند مهم او برآورده شود و حاجتش روا گردد (به تجربه رسیده است) و اگر از جهت معیشت به تنگی افتاده باشد این سوره را بنویسد و با خود همراه داشته باشد روزی او وسیع و فراخ گردد باذن الله تعالی.

866 - جهت حصول مطالب عظیم:

به جهت حصول مطالب عظیم پس از بامداد بیست و پنج (25) مرتبه سوره مبارکه اذا جاء نصر الله والفتح را بخواند.