فهرست کتاب


هزار و سیصد نکته درباره قرآن

عباس عزیزی

858 - جهت بر آورده شدن حوایج:

به جهت بر آورده شدن جمیع حوایج، مدت پانزده روز و هر روز هزار و هفتصد و هشتاد بار، این آیه شریفه افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد**غافر / آیه 44.*** قرائت شود و اگر حاجت برآورده نشد، تا چهل روز ادامه دهد، ان شاء الله حاجتش برآورده می شود.

859 - یاد خداوند با آیه شریفه...:

بعضی معتقدند که اسم اعظم الهی در این آیه شریفه سلام قولا من رب الرحیم بوده و هرکه خداوند متعال را با این آیه شریفه یاد نماید، خداوند هر حاجتی که داشته باشد ان شاء الله تعالی بر آورده می نماید.

860 - تسریع در امر ازدواج:

اگر کسی مجرد بوده و بخواهد تزویجی برای او صورت گرفته و فرزند داشته باشد، سه روز متوالی روزه بگیرد و هر شب وقت خواب آیه والذین یقولون ربنا هب لنا من ارواجنا و ذریاتنا قره اعین واجعلنا للمتقین اماما**سوره فرقان / آیه 74.*** را بیست و یک مرتبه بخواند و از خداوند متعال طلب حاجت نماید. اگر هر ماه یک بار به این دستور عمل کند ان شاء الله مطلوب و حاجتش به زودی برآورده می شود.