هزار و سیصد نکته درباره قرآن

نویسنده : عباس عزیزی

854 - بر آورده شدن جمیع حوایج:

برای برآورده شدن جمیع حوایج ذکر شده، در یک مجلس (پیوسته) دوازده هزار مرتبه آیه شریفه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء**سوره نمل، آیه 62.*** خوانده شده و بعد از آن از خداوند طلب حاجت نماید که مقرون به اجابت است.
از برخی از علماء منقول است: اگر کسی به تنهایی نمی تواند به این تعداد این ذکر را بگوید، مانعی ندارد که به همین مقدار در میان جمع تقسیم و قرائت شود و اگر قدرت بر این هم نداشت، یکصد و بیست مرتبه بگوید و بر آن مداومت داشته باشد، ان شاء الله حاجاتش بر آورده می گردد.

855 - رفع حاجت:

هرکس با ایمان در نیمه شب پنجشنبه برخیزد و وضو سازد و دوازده رکعت نماز بگزارد، در هر رکعتی بعد از فاتحه، ده بار سوره مبارکه ماعون را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند و بعد از هر دو رکعت که می گزارد، سی بار استغفروا الله ربی و اتوب و الیه بگوید، چون از نماز فارغ شود، سر به سجده نهد و از خداوند متعال هر حاجت که داشته باشد بخواهد، البته مستجاب شود.

856 - قرائت با نیت خالص:

انا نحن نزلنا الذکر و اناله لحافظون.
در خبر است اگر کس آیه فوق را هزار بار با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند، هر حاجت که داشته باشد از خدا بخواهد، به زودی روا شود.